top of page

LRA įstatus rasite ČIA

Kauno krašto radiologų draugijos įstatai //

1. Bendroji dalis

 

1.1. Draugijos pavadinimas – Kauno krašto radiologų draugija (toliau – Draugija).

1.2. Draugijos teisinė forma – Draugija.

1.3. Draugija yra ribotos civilinės atsakomybės viešojo juridinio asmens - Lietuvos Radiologų Asociacijos (LRA) filialas, kurio tikslas – koordinuoti savo narių veiklą, atstovauti Draugijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus. Draugija yra savanoriška visuomeninė profesinė medicininės radiologijos darbuotojų organizacija, vienijanti Lietuvos ir užsienio gydytojus radiologus, gydytojus onkologus radioterapeutus, gydytojus echoskopuotojus, radiacinės saugos specialistus, informacinių technologijų specialistus bei kitus specialistus, mokslininkus ir pedagogus, dirbančius radiologijos ir branduolinės medicinos srityje.

1.4. Savo veikloje Draugija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos asociacijų ir kitais įstatymais, teisės aktais bei šiais įstatais, taip pat tarptautinių organizacijų, kurių nare yra Draugija, bendrosiomis nuostatomis ir nutarimais

1.5. Draugija turi antspaudą su savo pavadinimu, sąskaitas Lietuvos Respublikos bankuose, gali turėti emblemą ir kitą simboliką, administruoti interneto svetainę www.radiologai.lt  ir paskyras socialiniuose tinkluose.

1.6. Draugijos finansiniais metais yra laikomi kalendoriniai metai. Asociacijos veikla vykdoma Lietuvos Respublikos bei užsienio valstybių teritorijose.

1.7. Draugija gali būti kito juridinio asmens, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra ribota, steigėju ir dalyviu (t.y. nariu, akcininku, dalininku ir pan.).

1.8. Draugija yra įsteigta neribotam laikui

1.9. Draugija įgyja teisę gauti paramą tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įgijusi paramos gavėjo statusą.

1.10. Draugijos veikla apima visą Kauno krašto teritoriją.

1.11. Draugijos buveinė yra: Eivenių g. 2, Kaunas LT-50009.

 

 

2. Draugijos veiklos tikslai, uždaviniai, veiklos sritis bei rūšys

 

2.1. Draugijos veiklos tikslai yra šie:

2.1.1. Suvienyti jos narius, sprendžiant radiologinės diagnostikos ir gydymo, spindulinės terapijos, radiacinės saugos, medicinos fizikos, branduolinės medicinos ir kt. specialistų bei darbuotojų profesinius, socialinius ir etinius klausimus, koordinuoti Draugijos narių veiklą, atstovauti narių interesams ir juos ginti, tenkinti kitus viešuosius poreikius.

2.1.2. Maksimaliai panaudoti Draugijos narių kūrybinį potencialią, vystant radiologiją;

2.1.3. Gauti paramą, taip pat lėšų ar kitokio turto iš visuomeninių organizacijų, nevalstybinių organizacijų, fondų ar kitų fizinių bei juridinių asmenų.

2.2. Draugijos uždaviniai yra:

2.2.1. Dalyvauti ruošiant norminius aktus ir kt. dokumentus, reglamentuojančius gydytojų radiologų ir kitų specialistų, susijusių su radiologija, paruošimą, darbą, kvalifikacijos kėlimą.

2.2.2. Organizuoti mokslinius suvažiavimus, konferencijas, simpoziumus ir kt. renginius savarankiškai ir su kitomis asociacijomis, draugijomis, organizacijomis, universitetais.

2.2.3. Skelbti Draugijos narių mokslinius darbus ir radiologijos pasiekimus medicininėje ir periodinėje spaudoje, publikuoti Draugijos organizuojamų mokslinių suvažiavimų, simpoziumų bei praktinių konferencijų medžiagą ir kitus leidinius, propaguoti medicinos mokslo laimėjimus radiologijos srityje, diegti juos praktikoje;

2.2.4. Numatyti prioritetines Lietuvos radiologijos vystymo kryptis ir koordinuoti šių krypčių vystymą, dalyvauti rengiant Lietuvos radiologinės pagalbos optimizavimo planus ir programas, teikti mokslinę metodinę ir praktinę pagalbą sveikatos apsaugos institucijoms radiologijos srityje;

2.2.5. Dalyvauti atestuojant ir licencijuojant radiologijos specialistus, įvertinti jų kvalifikaciją ir rekomenduoti atitinkamoms pareigoms, atliekant audito inspekciją, akredituojant sveikatos priežiūros įstaigas.

2.2.6. Bendradarbiauti su Lietuvos Radiologų Asociacija,  Lietuvos Gydytojų Sąjunga ir kitomis Lietuvos ir užsienio profesinėmis, visuomeninėmis bei mokslinėmis draugijomis, asociacijomis ir kt. bei atstovauti Kauno krašto radiologų interesus.

2.2.7. Dalyvauti ruošiant pasiūlymus dėl mokymo planų ir programų tobulinimo aukštosiose mokyklose ir gydytojų tobulinimosi kursuose;

2.2.8.  Draugija turi teisę vykdyti bet kokią Draugijos ir LRA veiklos tikslams pasiekti reikalingą ir šiems įstatams neprieštaraujančią ūkinę komercinę veiklą, tame tarpe ir knygų, žurnalų, periodinių bei kitų leidinių leidybą, planuoti mokslinius tyrimus ir vykdyti taikomąją veiklą bei gydytojų specialistų darbą.

 

 

3. Draugijos nariai, Draugijos narių teisės ir pareigos

 

3.1. Draugiją sudaro jos tikrieji nariai, garbės nariai ir asocijuoti nariai:

3.1.1. Draugijos tikraisiais nariais gali būti Lietuvos Respublikos ir užsienio piliečiai – gydytojai radiologai, gydytojai onkologai radioterapeutai, gydytojai echoskopuotojai, radiacinės saugos specialistai, informacinių technologijų specialistai bei kiti specialistai, mokslininkai ir pedagogai, dirbantys radiologijos ir branduolinės medicinos srityje, kurie sutinka vykdyti Draugijos ir LRA narių pareigas.

3.1.2. Draugijos tikrieji nariai į asociaciją priimami pagal raštišką prašymą pritarus Draugijos valdybai. Prašymas svarstomas artimiausiame Draugijos narių visuotiniame susirinkime. Sprendimą dėl naujo nario priėmimo narių susirinkimas priima paprasta balsų dauguma atviro balsavimo metu. Analogiški reikalavimai taikomi ir priimant asocijuotus narius ir jaunuosius narius.

3.1.3. Draugijos asocijuotais nariais gali būti fiziniai arba juridiniai asmenys, padedantys įgyvendinti Draugijos tikslus.

3.1.4. Asocijuotasis Draugijos narys neturi balsavimo teisės, tačiau gali naudotis kitomis tikrojo Draugijos nario teisėmis, gali dalyvauti stebėtojo teisėmis Draugijos narių renginiuose.

3.1.5. Draugijos jaunaisiais nariais gali būti Lietuvos ir užsienio universitetų studentai, gydytojai rezidentai. Jaunieji radiologai priimami į Draugiją raštišku prašymu su rezidentūros vadovo rekomendacija, studentai -  su Studentų mokslinės draugijos (SMD) Radiologijos būrelio koordinatoriaus rekomendacija  pritarus Draugijos valdybai.

3.1.6. Jaunieji nariai po rezidentūros baigimo lieka jaunųjų narių statuse iki kalendorinių metų pabaigos. Sekančiais metais jie gali būti pervedami į tikruosius narius pateikus prašymą valdybai. Studentai lieka jaunųjų narių statuse iki jų studijų pabaigos.

3.1.7. Draugijos garbės nariais tampa Asmenys, daug nusipelnę Kauno ir Lietuvos medicinai, radiologijai, aktyviai dalyvavę Draugijos veikloje. Garbės nariai gali dalyvauti visuotiniuose Draugijos susirinkimuose bei valdybos posėdžiuose, reikšti savo nuomonę ir teikti pasiūlymus su patariamojo balso teise visuose kituose Draugijos organizuojamuose renginiuose, tačiau neturi balsavimo teisės, negali būti išrinkti Pirmininku ar į Draugijos valdybą. Draugijos  garbės nariai nemoka stojamojo ir nario mokesčių.

3.1.8. Draugijos tikrieji nariai moka stojamąjį ir nario mokesčius, kurių dydžius nustato Lietuvos Radiologų Asociacijos (LRA) Suvažiavimas. Naujas Draugijos tikrasis narys privalo sumokėti stojamąjį ir nario mokesčius ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo KKRD valdybos  sprendimo pritarti kandidato narystei Draugijoje dienos. Narystė pripažįstama nuo mokesčių sumokėjimo dienos. Nesumokėjus stojamojo mokesčio per mėnesį nuo sprendimo priimti naują narį dienos, spendimas netenka galios.

3.1.9. Kasmetinis mokestis sumokamas iki einamųjų metų kovo mėn. 31 d. Nario, kuris laiku nesumokėjo mokesčio, teisės suspenduojamos metams, paliekant pareigas.

3.1.10. Jaunieji nariai stojamojo mokesčio nemoka, tik kasmetinį, kuris yra 50% tikrojo nario mokesčio dydžio.

3.1.11. Kauno krašto Radiologų Draugijos nariai yra Lietuvos Radiologų Asociacijos nariai.

3.1.12. Draugijos narių sąrašus tvarko Draugijos mokslinis sekretorius.

3.2 Narystės Draugijoje pasibaigimo pagrindai yra:

3.2.1. Savanoriškas išstojimas iš Draugijos;

3.2.2. Draugijos veiklos pasibaigimas;

3.2.3. Pašalinimas iš Draugijos narių, jeigu:

                      3.2.3.1. Narys padaro Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės norminių aktų, taip pat Draugijos įstatų ar kitų Draugijos ir LRA vidaus aktų pažeidimą;

                      3.2.3.2.Narys bet kokiais savo veiksmais ar netinkamu veikimu bet kaip blogina Draugijos reputaciją, diskredituoja Draugijos ir LRA vardą Lietuvos Respublikoje ar užsienyje;

                      3.2.3.4. Narys tiesiogiai ar netiesiogiai kliudo Draugijai siekti savo tikslų;

                      3.2.3.5. Narys du metus iš eilės laiku nesumokėjo nario mokesčio per nustatytą mokestinį terminą;

                      3.2.3.6. Draugijos nario veikla yra nesuderinama su Draugijos veikla ir tikslais.

3.2.4. Sprendimą dėl nario pašalinimo iš Draugijos priima Draugijos valdyba ne mažesne nei 2/3 (dviejų trečiųjų) dalyvaujančių Draugijos Valdybos narių balsų dauguma. Narys laikomas pašalintu iš Draugijos ir netenka Draugijos nario teisių ir pareigų nuo Draugijos Valdybos sprendimo priėmimo momento.

3.2.5. Narystės Draugijoje pabaiga neatleidžia Draugijos nario nuo nario mokesčio sumokėjimo bei kitų prievolių Draugijai įvykdymo už laikotarpį iki narystės Draugijoje pabaigos. Stojamasis ir nario mokesčiai ar kitaip Draugijos nuosavybėn perduotos nario lėšos ir turtas pašalintam Draugijos nariui nėra grąžinami.

3.3. Visi Draugijos nariai turi lygias teises, nesvarbu, kokio dydžio jie moka stojamąjį ar nario mokestį, ar teikia papildomą paramą.

3.4. Draugijos nariai turi šias teises:

                 3.4.1 Būti renkamas delegatu ir jo teisėmis balsuoti Draugijos susirinkime ar LRA Suvažiavime. Balsuojant kiekvienas delegatas turi vieną balsą;

                 3.4.2. Laisvai dalyvauti ir reikšti savo nuomonę Draugijos susirinkime

                 3.4.3. Dalyvauti Draugijos veikloje;

                 3.4.4. Susipažinti su Draugijos dokumentais ir gauti Draugijos turimą informaciją apie jos veiklą;

                 3.4.5. Siūlyti atstovus į Draugijos valdymo organų narius.

                 3.4.6. Bet kada išstoti iš Draugijos pateikus prašymą Draugijos valdybai. Stojamasis ir nario mokesčiai ar kitaip Draugijos nuosavybėn perduotos nario lėšos ir turtas išstojusiam Draugijos nariui nėra grąžinami. Išstojęs Draugijos narys privalo grąžinti Draugijai priklausantį visą inventorių ir visą kitą turtą, kuris buvo perduotas jam laikinai naudotis;

                 3.4.7. Kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir Draugijos įstatuose nustatytas teises.

3.5. Draugijos nariai privalo:

          3.5.1. Laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų, Draugijos įstatų, Draugijos ir LRA vidaus aktų;

          3.5.2. Aktyviai dalyvauti Draugijos veikloje;

          3.5.3. Nepriekaištingai vykdyti teisėtus Draugijos Valdybos sprendimus, nurodymus;

          3.5.4. Reguliariai mokėti Draugijos nario mokestį, kaip tai numatyta Draugijos ir LRA Suvažiavimo patvirtintoje stojamųjų įnašų dydžio ir nario mokesčio dydžio bei jų mokėjimo tvarkoje;

          3.5.5. Saugoti Draugijos turtą;

          3.5.6. Būti lojalūs Draugijai ir LRA, neužsiimti veikla, galinčia pakenkti Draugijos prestižui;

3.6. Draugijos Valdyba įsipareigoja užtikrinti, jog Draugijos nariai ir kiti su Draugija susiję asmenys, dalyvaujantys Draugijos veikloje, bus supažindinti su Draugijos įstatais, jų tinkamai ir besąlygiškai laikysis ir vykdys juose nustatytas pareigas.

3.7. Draugijos rėmėjais laikomi asmenys bei organizacijos, materialiai ar kitu būdu padedantys Draugijai įgyvendinti šiuose įstatuose numatytus uždavinius.

 

 

4. Draugijos struktūra ir valdymas

 

4.1. Aukščiausiasis Draugijos organas yra jos narių visuotinis susirinkimas.

4.2. Draugija turi šiuo valdymo organus:

                      4.2.1. Kolegialų valdymo organą – valdybą;

                      4.2.2. Vienasmenį valdymo organą – Draugijos pirmininką.

4.3. Draugijos valdybos nariais gali būti tik Draugijos tikrieji nariai.

4.4. Draugijos aukščiausias organas yra Draugijos visuotinis susirinkimas, kurį valdyba šaukia ne rečiau, kaip vieną kartą per 3 metus:

4.5.  Draugijos narių visuotinis susirinkimas (toliau – Susirinkimas):

4.5.1. Keičia Draugijos įstatus;

4.5.2. Nustato Draugijos veiklos kryptis ir principus;

4.5.3. Renka ir atšaukia Draugijos pirmininką bei valdybos narius;

4.5.4. Tvirtina Draugijos metinę finansinę atskaitomybę;

4.5.5. Priima sprendimą dėl Draugijos pertvarkymo, suspendavimo ar pabaigos (reorganizavimo, likvidavimo);

4.5.6. Išklauso Draugijos Valdybos ataskaitas;

4.5.7. Priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

4.5.8. Priima į Draugiją naujus narius bei tvirtina garbės narius;

4.5.9. Šalina Draugijos narius.

4.6. Visuotinis narių susirinkimas neturi teisės pavesti Draugijos valdymo organams spręsti visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priklausančių spręsti klausimų.

4.7. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Draugijos nariai. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą. Garbės nariai susirinkime turi patariamojo balso teisę.

4.8. Eilinį Draugijos narių visuotinį susirinkimą sušaukia valdyba vieną kartą per metus ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

4.9. Neeilinis Draugijos narių susirinkimas gali būti šaukiamas valdybos, Draugijos pirmininko arba Draugijos narių sprendimu, priimtu ne mažiau kaip 1/3 tikrųjų draugijos narių.

4.10. Neeilinio susirinkimo sušaukimo vietą, laiką ir siūlomą svarstyti darbotvarkę nustato pasiūlymo sušaukti susirinkimą iniciatoriai.

4.11. Susirinkimo sprendimai priimami paprasta susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma, išskyrus sprendimus dėl Draugijos įstatų keitimo, Valdybos narių keitimo ar veiklos suspendavimo bei Draugijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo), šiems sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 Draugijos tikraisiais nariais esančių asmenų balsų.

4.12. Visuotinis Draugijos narių susirinkimas gali priimti sprendimus, jei jame dalyvauja daugiau kaip 2/3 tikrųjų Draugijos narių. Jeigu susirinkime nėra kvorumo, turi būti šaukiamas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 Draugijos narių.

4.13. Draugijos nariai apie įvyksiantį visuotinį narių susirinkimą turi būti informuoti ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų iki Draugijos narių visuotinio susirinkimo dienos pasirašytinai arba registruotu laišku arba skelbimu dienraštyje „Kauno diena“. Apie pakartotinį susirinkimą Draugijos nariams turi būti pranešta tokiu pat būdu ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) dienoms iki šio susirinkimo dienos. Galima nesilaikyti visuotinio narių susirinkimo sušaukimo terminų, jei su tuo raštiškai sutinka visi Draugijos nariai.

4.14. Draugijos įstatai po to, kai juos patvirtina konferencija arba bendras narių susirinkimas, registruojami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Tipinių įstatų pakeitimai ir papildymai į galiojančius įstatus įtraukiami eilinės konferencijos  arba bendro narių susirinkimo metu.

4.15. Draugija neatsako už LRA prievoles.

 

 

5. Draugijos valdyba

 

5.1. Draugijos valdybą sudaro Draugijos pirmininkas, du pavaduotojai, mokslinis ir techninis sekretorius bei iždininkas - iš viso 6 asmenys. Jie renkami 3 (trijų) metų laikotarpiui. Draugijos pirmininkas kartu yra ir Draugijos valdybos pirmininkas.

5.2. Draugijos valdybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip 1 kartą per ketvirtį. Valdybos posėdis laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė valdybos narių. Išimties tvarka, ypač skubiais atvejais,  gali būti organizuojami ir virtualūs valdybos posėdžiai, apie kuriuos valdybos nariams praneša valdybos pirmininkas ar mokslinis sekretorius. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas.

5.2.1. Draugijos valdybos veikla:

5.2.1.1. Vykdo Draugijos organizacinę ir finansinę veiklą;

5.2.1.2  Kartu su Draugijos pirmininku rengia ir eiliniam visuotiniam narių susirinkimui pateikia Draugijos veiklos ataskaitą;

5.2.1.3. Priima sprendimus dėl Draugijos filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo, tvirtina jų nuostatus, skiria ir atšaukia filialo ar atstovybės vadovą;

5.2.1.4. Rengia ir tvirtina Draugijos simbolikos ir atributikos pavyzdžius;

5.2.1.5. Rekomenduoja kandidatus į Draugijos tikruosius, jaunuosius bei garbės narius, teikia pasiūlymus dėl narių pašalinimo iš Draugijos;

5.2.1.6. Priima sprendimus klausimais, kurie nepriskirti visuotinio narių susirinkimo ar Draugijos pirmininko kompetencijai.

5.2.1.7. Draugijos valdyba periodiškai atsiskaito Lietuvos Radiologų Asociacijos valdybai ir kasmet pristato jai savo veiklos ataskaitą ir darbo planus.

5.3. Draugijos pirmininkas:

5.3.1. Draugijos pirmininkas veikia Draugijos vardu ir turi teisę vienasmeniškai sudaryti sandorius. Draugijos pirmininkas be atskiro įgaliojimo turi teisę atstovauti Draugiją kitų juridinių asmenų, kurių dalyviu ji yra, susirinkimuose, įgyvendinti bei naudotis visomis Draugijai, kaip to juridinio asmens dalyviui, suteiktomis teisėmis, nebent visuotinis Draugijos narių susirinkimas nustatytų kitaip.

5.3.2. Draugijos pirmininko veikla:

5.3.2.1. Atstovauja Kauno kraštą Lietuvos Radiologų Asociacijoje;

5.3.2.2. Pasirašinėja su moksliniu sekretoriumi ar iždininku Draugijos dokumentus;

5.3.2.3. Organizuoja kasdienę Draugijos veiklą, kontroliuoja Draugijos turtą, įskaitant pinigines lėšas.;

5.3.2.4. Kartu su Draugijos valdyba rengia ir eiliniam visuotiniam narių susirinkimui pateikia Draugijos veiklos ataskaitą;

5.3.2.5. Esant poreikiui  pateikia duomenis bei dokumentus juridinių asmenų registro tvarkytojui;

5.3.2.6. Organizuoja eilinius draugijos posėdžius;

5.3.2.7. Planuoja ir nustato Draugijos bendradarbiavimo planus ir gaires su kitomis Lietuvos ar užsienio asocijuotomis ar giminingomis draugijomis, verslo ir kitais Draugijos veiklos optimizavimui būtinais subjektais;

5.3.2.8. Vykdo kitą Draugijos veiklos užtikrinimui svarbią veiklą.

5.4. Draugijos pirmininko pavaduotojai:

5.4.1. Pirmininkui negalint (atostogaujant, išvykus, dėl ligos ir kt), vaduoja pirmininką ir esant poreikiui sušaukia Draugijos valdybos posėdį, valdybos sutarimu pasirašo Draugijos dokumentus.

5.4.2. Draugijos pirmininko pavaduotojų veikla:

5.4.2.1. Koordinuoja Draugijos sutarčių su kitomis draugijomis, asociacijomis bei kitais subjektais vykdymą;

5.4.2.2. Planuoja draugijos narių mokslinę, klinikinę ir pedagoginę veiklą;

5.4.2.3. Vykdo kitą Draugijos pirmininko jiems deleguotą veiklą

5.5. Draugijos iždininkas

5.5.1 Draugijos iždininko veikla:

5.5.1.1. Prižiūri ir neša atsakomybę už Draugijos finansinę veiklą;

5.5.1.2. Renka Draugijos narių stojamąjį ir nario mokestį;

5.5.1.3. Ne rečiau kaip kartą per metus Draugijos Valdybai pateikia finansinę Draugijos ataskaitą, o kartą per trejus metus, visuotinio Draugijos ataskaitinio - rinkiminio susirinkimo metu pateikia draugijos ataskaitinio periodo finansinę ataskaitą;

5.5.1.4. Draugijos valdybos įgaliotas atlieka finansines Draugijos operacijas, vykdo finansinę atsiskaitomybę su LRA;

5.5.1.5. Pateikia Draugijos Valdybai sąrašus nario mokesčių nesumokėjusių draugijos narių.

5.6. Draugijos mokslinis sekretorius

5.6.1. Draugijos mokslinio sekretoriaus veikla:

5.6.1.1. Tvarko Draugijos narių sąrašą, pateikia informaciją ir dokumentus Draugijos nariams jų prašymu;

5.6.1.2. Skelbia viešą informaciją, informuoja Draugijos narius apie šaukiamus visuotinius narių susirinkimus;

5.6.1.3. Registruoja draugijos narius, valdybai pristato naujais tikraisiais, garbės ar jaunaisiais nariais pretenduojančių tapti asmenų kandidatūras;

5.6.1.4. Protokoluoja Draugijos valdybos ir Draugijos bendruosius ar visuotinius ir ataskaitinius rinkiminius posėdžius;

5.6.1.5. Pavaduoja techninį sekretorių jam nesant.

5.7. Draugijos techninis sekretorius

5.7.1. Draugijos techninio sekretoriaus veikla:

5.7.1.1. Parengia Draugijos renginio (susirinkimo, konferencijos ir t.t.) technines priemones, iš anksto užsako ir prižiūri renginio vietą (auditoriją, salę ir tt.);

5.7.1.2. Administruoja Draugijos internetinę svetainę www.radiologai.lt;

5.7.1.3. Pavaduoja mokslinį sekretorių ir atlieka jo funkcijas jam nesant.

5.8. Draugijos revizijos komisija

5.8.1. Draugijos revizijos komisiją sudaro pirmininkas ir 2 nariai. Pirmininką ir narius išrenka ir tvirtina Draugijos visuotinis ataskaitinis - rinkiminis susirinkimas trims metams arba iki artimiausio rinkiminio - ataskaitinio susirinkimo.

5.8.2. Draugijos revizijos komisijos veikla:

5.8.2.1. Revizijos komisija ne rečiau, kaip vieną kartą per metus atlieka Draugijos organizacinės ir finansinės veiklos ir dokumentacijos auditą ir išvadas pateikia Draugijos valdybai;

5.8.2.2. Revizijos komisija patikrinusi Draugijos veiklą, surašo patikrinimo ataskaitą, kurią pateikia Draugijos valdybai bei artimiausiam visuotiniam narių susirinkimui;

5.8.2.3. Išplėstinės išvados apie Draugijos veiklą pateikiamos Draugijos visuotinio ataskaitinio - rinkiminio susirinkimo metu, ne rečiau, kaip vieną kartą per 3 metus.

 

 

6. Draugijos buveinės keitimo tvarka

 

6.1. Draugijos buveinė keičiama Draugijos valdybos teikimu visuotino narių susirinkimo balsų dauguma.

6.2. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia valdybos pirmininko balsas.

 

 

7. Draugijos įstatų keitimo tvarka

 

7.1. Draugijos įstatus keičia visuotinis Draugijos narių susirinkimas 2/3 susirinkime dalyvaujančių Draugijos narių balsų dauguma.

7.2. Visuotiniam narių susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas, po kuriuo pasirašo Draugijos pirmininkas. Keičiant Draugijos įstatus, tvirtinama nauja Draugijos įstatų redakcija.

7.3. Pakeisti įstatai įsigalioja nuo jų patvirtinimo Draugijos narių visuotiname susirinkime ar įregistravimo juridinių asmenų registre.

 

 

8. Filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka

 

8.1. Draugija turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikos asociacijų ir kitų įstatymų nustatyta tvarka. Filialo ir atstovybės pavadinime privalo būti Draugijos pavadinimas ir atitinkamai žodis “filialas” arba “atstovybė”. Draugijos filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.

8.2. Filialas yra struktūrinis Draugijos padalinys, turintis savo buveinę ir užsiimantis veikla, neprieštaraujančia Lietuvos Respublikos įstatymams, prisiimantis įsipareigojimus tik pagal Draugijos suteiktus įgaliojimus. Už filialo prievoles Draugija atsako visu savo turtu subsidiariai. 8.3. Atstovybė yra Draugijos padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis veiksmus, nurodytus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir atstovybės nuostatuose.

8.4. Filialas ir atstovybė nėra juridinis asmuo. Jų veiklą organizuoja ir vykdo filialo ar atstovybės vadovas. Jeigu filialo ar atstovybės vadovas viršija jam suteiktus įgaliojimus, tai nepanaikina Draugijos atsakomybės už šią veiklą. Apie filialo ir atstovybės veiklą vadovas atsiskaito Draugijos visuotiniam susirinkimui.

8.5. Sprendimą dėl Draugijos filialų bei atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima Draugijos valdyba.

8.6. Draugijos įsteigtų filialų ir atstovybių vadovus skiria bei atšaukia Draugijos valdyba.

8.7. Filialas ar atstovybė veikia pagal Draugijos valdybos patvirtintus nuostatus.

 

 

9. Draugijos lėšų ir pajamų naudojimo tvarka

 

9.1. Draugija gali nuosavybės teise turėti lėšų ir kito turto, kurį ji įgyja teisės aktų nustatyta tvarka.

9.2. Draugija nuosavybės teise ir kitais pagrindais gali valdyti, naudoti ir disponuoti kilnojamąjį

ir nekilnojamąjį turtą, transporto priemones, reikalingus įstatuose numatytiems tikslams

įgyvendinti, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos bei tarptautinių teisės aktų.

9.3. Stojamųjų narių įnašų ir narių mokesčių mokėjimų dydis ir tvarka tvirtinama atskiru

LRA suvažiavimo sprendimu.

9.4. Draugijos lėšas sudaro:

9.4.1. Draugijos narių stojamieji ir nario mokesčiai;

9.4.2. Parama, gauta iš fizinių ir juridinių asmenų Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

9.4.3. Fizinių ir juridinių asmenų dovanotos, paaukotos ar programoms vykdyti perduotos lėšos ir turtas;

9.4.4. Kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas Draugijos lėšas;

9.4.5. Lėšos už Draugijos organizuojamus renginius, ūkinę veiklą, suteiktas paslaugas;

9.4.6. Lėšos iš 2% paramos nuo gyventojų pajamų mokesčio;

9.4.7. Kitos teisėtai gautos lėšos.

9.5. Draugijos lėšos naudojamos Draugijos veiklai finansuoti, rengiamoms bei vykdomoms programoms ir projektams įgyvendinti, Draugijos renginiams organizuoti.

9.5.1 Draugijos gaunama finansinė parama arba labdara gali būti skiriama Draugijos narių išvykoms į specializuotas mokslines konferencijas, kongresus ar stažuotes kompensuoti (sprendimą apie lėšų skyrimą konkrečiam asmeniui priima Draugijos valdyba remiantis motyvuotu Draugijos nario prašymu ir pateikus pastarajam visus Draugijos skirtas išmokas pateisinančius dokumentus). Dokumentai , pateisinantys mokslinę išvyką pateikiami Draugijos valdybai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po sugrįžimo iš renginio.

9.5.2. Draugijos valdybos sprendimu papildoma finansinė parama gali būti skiriama ir Draugijos nario tarptautinio mokslinio pranešimo (tame tarpe ir stendinio) išlaidoms kompensuoti.

9.5.3. Draugijos lėšos, gautos išplatinus sertifikuojamos mokslinės konferencijos pažymėjimus, Draugijos valdybos sprendimu gali būti skiriamos sertifikatų spausdinimo išlaidoms, lektorių pranešimų ruošimui (iki 15 eurų vienam pranešimui) bei organizacinėms ir techninėms konferencijų organizavimo išlaidoms kompensuoti, pateikus atitinkamus šias išlaidas pateisinančius dokumentus.

9.5.4. LRA suvažiavimo metu nustatyta ir patvirtinta Draugijos nario mokesčio dalis kartą per metus pervedama LRA iždui.

9.6. Draugijos biudžetas, kurį sudaro Draugijos turtas ir lėšos, naudojamas tik įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti.

9.7. Draugijai leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti Draugijos įstatuose nustatytus veiklos tikslus.

9.8. Visos Draugijos lėšos laikomos banko sąskaitoje (Swedbank).

 

 

10. Pranešimų skelbimo tvarka. Dokumentų ir kitos informacijos apie Draugijos veiklą pateikimo tvarka

 

          10.1. Draugijos vieši pranešimai skelbiami dienraštyje „Kauno diena“ ir/ar administruojamoje interneto svetainėje www.radiologai.lt bei Draugijos socialinėse paskyrose. Tais atvejais, kai Draugijos pranešimai, skelbimai, kita informacija apie Draugijos veiklą turi būti paskelbiami viešai, jie skelbiami respublikiniame dienraštyje „Kauno diena“ ir  Draugijos administruojamoje interneto svetainėje www.radiologai.lt bei Draugijos socialinėse paskyrose teisės aktų numatyta tvarka ir terminais ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų, jei įstatymai nenumato kitaip, nuo atitinkamo sprendimo, nutarimo ar kito dokumento priėmimo ar šios informacijos atsiradimo dienos. Tais atvejais, kai įstatymai ar kiti teisės aktai numato, kad informacija apie Draugijos veiklą neturi būti vieša, ši informacija atskleidžiama atitinkamų įstatymų ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis, o jei tokia tvarka ir/ar sąlygos nenustatytos – vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais.

10.2. Už viešos informacijos paskelbimą atsakingas Draugijos pirmininkas.

10.3. Draugijos tikrieji ir garbės narys, pateikęs atskirą raštišką prašymą pirmininkui, turi teisę Draugijos buveinėje susipažinti su Draugijos dokumentais ir gauti visą Draugijos turimą informaciją apie jos veiklą.

10.4. Už savalaikį informacijos ir dokumentų pateikimą Draugijos nariams atsako Draugijos pirmininkas:

10.5. Visa informacija siunčiami registruotu laišku, el. laišku arba įteikiami asmeniškai pasirašytinai. Draugijos pranešimai siunčiami laikantis Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytų terminų, o jei tokie terminai nenustatyti – išsiunčiami ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo atitinkamo sprendimo ar kito dokumento priėmimo ar šios informacijos atsiradimo dienos.

10.6. Pranešimai Draugijos nariams yra siunčiami jų paskutinės žinomos darbo ar gyvenamosios vietos adresu. Narys privalo iš anksto informuoti Draugiją apie savo adreso pasikeitimą. Kitiems asmenims pranešimai siunčiami paskutiniu jų nurodytu adresu.

10.7. Draugijos narys, kreipdamasis į pirmininką dėl Draugijos dokumentų ir kitos informacijos, privalo atlyginti šių dokumentų ir informacijos pateikimo sąnaudas.

 

 

11. Draugijos veiklos pabaiga

 

11.1.Draugija nustoja veikusi:

11.1.1. Draugijos konferencijos arba bendro narių susirinkimo nutarimu;

11.1.2. Draugijos įstatus patvirtinusio organo nutarimu.

11.2. Visos likusios po draugijos likvidavimo lėšos ir turtas panaudojami pagal draugijos įstatus patvirtinusios institucijos nurodymą.

 

bottom of page