top of page

Lietuvos Radiologų Asociacijos struktūra

 

VALDYBA

 

PREZIDENTAS

Prof. dr. Saulius Lukoševičius (LSMU)

 

VICEPREZIDENTAI

Dr. Artūras Čiuvašovas (Klaipėda)

Doc. Artūras Samuilis (VU)

SEKRETORIUS

Prof. dr. Algidas Basevičius (LSMU)

 

IŽDININKAS

Gyd. Tomas Budrys (LSMU)

VALDYBOS NARYS I

Prof. dr. Jūratė Dementavičienė (VU)

VALDYBOS NARYS II

Doc. dr. Jurgita Zaveckienė (LSMU)

 

REVIZIJOS KOMISIJA

Pirmininkė: Doc. dr. Nemira Jurkienė (Klaipėda)

Narys I: Doc. Donatas Vajauskas (LSMU)

Narys II: Gyd. Eglė Stašienė (VU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš kairės į dešinę - A. Samuilis, J. Dementavičienė, S. Lukoševičius, T. Budrys, R. Lukšaitė-Lukštė, I. Lekienė, A. Čiuvašovas, J. Zaveckienė, A. Basevičius.

 

 

TARYBA (13)

 

Kaulų-raumenų ir minkštųjų audinių sistemos radiologijos sekcijos vadovė

prof.dr. E.Monastyreckienė (LSMU) 

 

Krūtinės ląstos radiologijos sekcijos vadovė

dr. J.Zaveckienė (LSMU)

 

Mamologinės radiologijos sekcijos vadovė

dr. E.Jonaitienė (LSMU) 

 

Neuroradiologijos sekcijos vadovas 

gyd. Ev. Keleras (LSMU) 

 

Pediatrinės radiologijos sekcijos vadovas

dr. R.Uktveris (LSMU)

 

Veido srities, galvos ir kaklo radiologijos sekcijos vadovė 

gyd. S.Ryškienė

 

Širdies ir kraujagyslių radiologijos sekcijos vadovas

doc.dr. A.Jankauskas (LSMU)

 

Pilvo ir dubens organų radiologijos sekcijos vadovė

doc.dr. K.Žvinienė (LSMU) 

 

Intervencinės radiologijos sekcijos vadovas

doc. dr. R.S.Kaupas (LSMU)

 

Branduolinės medicinos sekcijos vadovė

doc. dr. N.Jurkienė (LSMU)

 

Medicininės fizikos ir radiacinės saugos sekcijos vadovas 

prof. dr. A.E.Tamošiūnas (VU)

 

Edukacijos ir ryšių su užsieniu sekcijos vadovas

prof. dr. S.Lukoševičius (LSMU) 

 

Jaunųjų radiologų (rezidentų) atstovė LRA Taryboje

vyr.rezid. I. Lekienė (VU)

 

Lietuvos Radiologų Asociacijos įstatai 

1.Bendrosios nuostatos

 

 1. Asociacijos pavadinimas - Lietuvos radiologų asociacija (toliau įstatuose Asociacija). Asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti Asociacijos narių veiklą, atstovauti Asociacijos narių interesams ir juos ginti bei tenkinti kitus viešuosius interesus.

 2. Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymo bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia šiais įstatais (toliau – Įstatai).

 3. Asociacija gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems Civiliniame kodekse, Asociacijų įstatyme ir Įstatuose.

 4. Asociacijos teisinė forma – Asociacija.

 5. Asociacijos finansiniai metai yra nuo rugsėjo 1d. iki rugpjūčio 31 d.

 6. Asociacija įsteigta neribotam laikui.

 

2.Asociacijos veiklos tikslai ir veiklos sritys

 

 1. Pagrindiniai Asociacijos veiklos tikslai yra:

  1. vienyti gydytojus, dirbančius klinikinį, pedagoginį ar mokslinį darbą radiologinės diagnostikos ir gydymo, spindulinės terapijos, radiacinės saugos, medicinos fizikos, branduolinės medicinos ir panašiose srityse, siekiant radiologijos mokslo ir praktikos pažangos, koordinuoti Asociacijos narių veiklą, atstovauti Asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus;

  2. skatinti mokslinius tyrimus, propaguoti pasiekimus radiologinės diagnostikos ir gydymo, spindulinės terapijos, radiacinės saugos, medicinos fizikos, branduolinės medicinos ir panašiose srityse;

  3. teikti mokslinę, metodinę ir praktinę pagalbą Asociacijos nariams, sveikatos priežiūros ir kitoms įstaigoms;

  4. ruošti ir dalyvauti svarstant įvairius sveikatos apsaugos įstatymus ir norminius aktus, reglamentuojančius radiologinės diagnostikos ir gydymo, spindulinės terapijos, radiacinės saugos, medicinos fizikos, branduolinės medicinos ir panašių sričių specialistų paruošimą, darbą bei kvalifikaciją;

  5. organizuoti ir/ar vykdyti mokymus, kvalifikacijos kėlimo kursus, siekiant gerinti radiologinės diagnostikos ir gydymo, spindulinės terapijos, radiacinės saugos, medicinos fizikos, branduolinės medicinos ir panašių sričių medicinos žinias tarp asociacijos narių ir visų specialybių gydytojų;

  6. padėti Asociacijos nariams kelti jų profesinę kvalifikaciją, gilinti specialybė žinias ir praktinius įgūdžius;

  7. skelbti Asociacijos narių mokslinius darbus ir pasiekimus, leisti mokslinių asamblėjų, simpoziumų, konferencijų medžiagą ir kitus mokslo, praktikos, informacinius leidinius;

  8. gauti paramą (piniginių lėšų, bet kokio kito turto ar suteiktų paslaugų) iš Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų, užsienio valstybių fizinių ir juridinių asmenų, tarptautinių organizacijų bei teikti paramą ir labdarą;

  9. steigti stipendijas, remti asociacijos narius, privačius bei juridinius asmenis;

  10. teikti rekomendacija sveikatos priežiūros institucijos dėl radiologinės diagnostikos ir gydymo, spindulinės terapijos, radiacinės saugos, medicinos fizikos, branduolinės medicinos ir panašių sričių medicinos praktinės veiklos gerinimo;

  11. užmegzti, palaikyti, vystyti ryšius ir bendradarbiauti su analogiškomis ar giminingomis Lietuvos Respublikos ir tarptautinėmis draugijomis, klubais, asociacijomis bei specialistais, dalyvauti tarptautinėje veikloje;

  12. įstoti į tarptautines organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Asociacijų įstatymui ir kitiems įstatymams bei šiems įstatams;

  13. reklamuoti ir propaguoti Asociacijos veiklą bei jos tikslus;

  14. įvairiomis formomis šviesti visuomenę radiologinės diagnostikos ir gydymo, spindulinės terapijos, radiacinės saugos, medicinos fizikos, branduolinės medicinos ir panašių sričių medicinos klausimais;

  15. remti,  atstovauti ir ginti  ekonominius, teisinius, profesinius ir etinius  savo narių interesus, išreikšti ir

 

atstovauti bendruosius savo narių interesus santykiuose su visomis valstybės,  savivaldybės,  visuomeninėmis institucijomis bei organizacijomis, teisėsauga ir žiniasklaida, teikti paslaugas, kurios atitiktų Asociacijos tikslus;

 1. vykdyti kitą, Lietuvos Respublikos įstatymams ir šiems įstatams neprieštaraujančią veiklą, siekiant aukščiau išvardintų tikslų.

 2. Siekdama įgyvendinti Įstatų 2.1. punkte nurodytus veiklos tikslus, Asociacija atlieka tokias funkcijas:

  1. ruošia ir dalyvauja svarstant įvairius sveikatos apsaugos įstatymus ir norminius aktus, reglamentuojančius specialistų paruošimą, darbą bei kvalifikacijos kėlimą;

  2. organizuoja mokslinius suvažiavimus, konferencijas, simpoziumus, tyrimus ir kitus renginius savarankiškai arba kartu su kitais juridiniais ar fiziniais asmenimis;

  3. organizuoja ir (ar) vykdo mokymus, kvalifikacijos kėlimo kursus;

  4. esant reikalui, dalyvauja vertinant nario profesinę kompetenciją arba teikia rekomendacijas dėl profesinės nario kompetencijos;

  5. žodžiu, raštu ar kitais būdais skleidžia informaciją apie savo veiklą, propaguoja Asociacijos veiklos tikslus, gali steigti visuomenės informavimo priemones, užsiimti leidyba;

  6. samdo darbuotojus Įstatuose numatytai veiklai vykdyti;

  7. gauna paramą (piniginių lėšų, bet kokio kito turto ar suteiktų paslaugų) iš Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų, užsienio valstybių fizinių ir juridinių asmenų, tarptautinių organizacijų bei teikti paramą ir labdarą;

  8. steigia stipendijas bei remia asmenis;

  9. steigia juridinius asmenis, išskyrus tuos, kurių civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota, arba tampa jų dalyviu;

  10. įstoja į tarptautines organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Asociacijų įstatymui ar kitiems įstatymams bei šiems Įstatams;

  11. vykdo kitokią veiklą, jeigu ji nedraudžiama Asociacijų įstatyme.

 3. Asociacija savo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti naudoja savo narių neapmokamą organizacinį darbą, esant reikalui, samdomų darbuotojų darbą, LR įstatymais numatyta tvarka, Asociacijos lėšas bei turtą. Asociacija bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei Asociacijomis, judėjimais ar pavieniais asmenimis, kurių veiklos tikslai atitinka Asociacijos veiklos tikslus.

 4. Esant reikalui Asociacija turi teisę vykdyti ūkinę, komercinę veiklą, neprieštaraujančią Lietuvos Respublikos įstatymams ir šiems įstatams, reikalingą Asociacijos tikslams siekti. Pagrindinės ūkinės-komercinės veiklos:

 

18                    Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas

46.49                Kitų namų ūkio reikmenų didmeninė prekyba

 1. Knygų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

 2. Laikraščių ir raštinės reikmenų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

58                    Leidybinė veikla

 1. Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

 2. Reklama ir rinkos tyrimas

 3. Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla

82.3                  Posėdžių ir verslo renginių organizavimas

85.5                  Kitas mokymas

86.22                Gydytojų specialistų veikla

94                    Narystės organizacijų veikla

 

3.Asociacijos narių teisės ir pareigos. Narių priėmimo, jų išstojimo ir pašalinimo iš Asociacijos tvarka bei sąlygos

 

 1. Asociacijos tikraisiais nariais, turinčiais balsavimo teisę, gali būti Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių piliečiai, gydytojai radiologai, onkologai radioterapeutai, echoskopuotojai, radiacinės saugos, spindulinės terapijos, medicinos fizikos, branduolinės medicinos, informacinių technologijų ir kitų sričių specialistai, mokslininkai, pedagogai, dirbantys radiologinės diagnostikos ir gydymo, spindulinės terapijos, radiacinės saugos, medicinos fizikos, branduolinės medicinos ir panašiose srityse, kurie pripažįsta Asociacijos įstatus ir savanoriškai pareiškė norą tapti Asociacijos nariais bei dalyvauja Asociacijos veikloje. Asociacijos jaunaisiais nariais gali būti Lietuvos ir užsienio šalių universitetų studentai, gydytojai rezidentai. Jaunieji nariai neturi balsavimo teisės.

 2. Asmuo, pageidaujantis tapti Asociacijos tikruoju nariu, pateikia prašymą tapti nariu, kuriame asmuo patvirtina, kad yra susipažinęs su įstatai bei prisiima įsipareigojimus juos vykdyti. Prašymas rašomas Asociacijos prezidento vardu. Prašyme nurodoma vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta. Asociacijos narius priima Asociacijos prezidentas. Jaunieji radiologai įstoja į Asociaciją raštišku prašymu su rezidentūros vadovo rekomendacija, studentai su Studentų mokslinės draugijos Radiologijos būrelio koordinatoriaus rekomendacija pritarus Asociacijos valdybai.

 3. Priėmęs sprendimą asmenį priimti į Asociaciją tikruoju nariu, Asociacijos prezidentas naują narį įtraukia į Asociacijai priklausančių narių sąrašą. Taip pat naujo nario duomenys perduodami krašto asociacijos pirmininkui. Nariu tampama sumokėjus stojamąjį ir nario mokestį už einamuosius metus ne vėliau kaip per vieną mėnesį. Jaunieji nariai stojamojo nario mokesčio nemoka.

 4. Narystė Asociacijoje pasibaigia šiais atvejais:

  1. išstojus iš Asociacijos;

  2. pašalinus iš Asociacijos;

  3. nariui mirus;

  4. likvidavus Asociaciją.

 5. Asociacijos narys, norėdamas išstoti iš Asociacijos, parašo prašymą Asociacijos prezidentui. Narystė laikoma nutraukta nuo prašymo užregistravimo dienos, jei prašyme nenurodyta kita data. Išstodamas iš Asociacijos narys, privalo baigti vykdyti arba perduoti kitiems nariams savo prisiimtus įsipareigojimus.

 6. Asociacijos nariui nesumokėjęs kasmetinio nario mokesčio iki suvažiavimo nustatyto termino, tokio nario teisės Asociacijoje automatiškai suspenduojamos iki 3 (trijų) mėnesių. Per šį terminą sumokėjus visus pradelstus sumokėti mokesčius ir pateikus prašymą, Asociacijos prezidentas priima sprendimą dėl nario teisių atstatymo. Jaunieji nariai moka 1/2 (pusę) kasmetinio nario mokesčio. Narystė taip pat gali būti sustabdyta atskiru nario prašymu, kai narys laikinai nedirba (pvz. motinystės atostogos ar pan.). Asociacijos narys gali būti pašalintas iš Asociacijos šiais atvejais:

  1. be pateisinamos priežasties ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius nesumokėjo Asociacijos nario mokesčio ir (ar) kitų tikslinių įmokų;

  2. grubiai pažeidė Lietuvos Respublikos įstatymus, Asociacijos įstatus, Asociacijos narių pareigas ar Asociacijos programas;

  3. užsiėmė destruktyvine ar bet kokia kita Asociacijai kenkiančia veikla. Jei dėl Asociacijos nario destruktyvinės veiklos Asociacijai yra padaroma moralinė ir (ar) materialinė žala ar kitoks nuostolis, šią žalą ar nuostolius, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, privalo atlyginti ją padaręs Asociacijos narys.

 7. Sprendimą dėl Asociacijos nario pašalinimo iš Asociacijos priima Asociacijos prezidentas Asociacijos valdybos pritarimu. Sprendimas pašalinti narį iš Asociacijos gali būti apskųstas suvažiavimui, kurio nutarimas yra galutinis ir gali būti skundžiamas tik teismui. Asociacijos nariui apie jo pašalinimą pranešama raštu pagal paskutinę Asociacijai žinomą jo gyvenamąją vietą. Narys, kuris buvo pašalintas iš Asociacijos, gali vėl prašyti jį priimti į Asociacijos narius, tačiau tokį prašymą jis gali įteikti ne anksčiau, kaip praėjus vieneriems metams po jo pašalinimo.

 8. Asociacijos nario mokesčiai bei visi kiti įnašai, taip pat Asociacijai perduotas turtas, išstojusiam arba pašalintam iš Asociacijos nariui, negrąžinami.

 9. Asociacijos narių pareigos:

  1. laikytis Asociacijos įstatų, suvažiavimų ir valdymo organų priimtų sprendimų, Asociacijos kodeksų ir taisyklių;

  2. laiku mokėti Asociacijos nario mokestį ir visas kitas nustatytas tikslines įmokas;

  3. visokeriopai remti Asociacijos veiklą;

  4. saugoti ir tikslingai naudoti Asociacijai priklausantį turtą ir lėšas;

  5. palaikyti Asociacijos įvaizdį ir interesus bei susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, galinčių daryti žalą Asociacijos įvaizdžiui ir veiklai;

  6. laikytis profesinės ir verslo etikos;

 

 1. vykdyti kitus įsipareigojimus bei tarpusavio susitarimus Asociacijai.

 2. Asociacijos nariai turi teisę:

  1. dalyvauti ir balsuoti Asociacijos suvažiavimuose. Balsavimo teisę turi tik tikrieji Asociacijos nariai;

  2. naudotis  Asociacijos  teikiamomis  paslaugomis,  dalyvauti  rengiant  ilgalaikes  programas  bei  stiprinti Asociacijos materialinę bazę;

  3. rinkti ir būti išrinktiems į Asociacijos valdymo organus;

  4. teikti pasiūlymus Asociacijos veiklos klausimais ir reikalauti jų svarstymo Asociacijos suvažiavimuose;

  5. susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jo veiklą;

  6. bet  kada  išstoti  iš  Asociacijos  apie  tai  raštu  pranešus  Asociacijos  prezidentui  ir  pilnai  atsiskaičius  su Asociacija;

  7. ginčyti teisme suvažiavimų, Asociacijos valdybos ir (ar) prezidento sprendimus bei ginti savo teises ir teisėtus interesus, jei jie yra pažeidžiami;

  8. nedelsiant  pranešti  Asociacijai  apie  savo  adresus  korespondencijai  ir  kitus  kontaktinius  duomenis  bei informuoti apie jų pakeitimus;

  9. susitelkti į Asociacijos subspecialybių sekcijas, vienijančias narius pagal profesinius interesus;

  10. kitas teisės aktuose nustatytas teises, kurios neprieštarauja Asociacijos įstatams;

 3. Asociacijos nariai turi lygias teises, nesvarbu kokio dydžio jie moka stojamąjį ar nario mokesčius, ar teikia paramą.

 4. Suvažiavimas, Asociacijos valdybos ir krašto asociacijos pirmininko teikimu, Asociacijos nariui nusipelniusiam Asociacijos veikloje, Lietuvos ir/ar Pasaulio medicinoje, medicininėje radiologijoje ar panašiose srityse gali suteikti Asociacijos garbės nario vardą. Garbės nariams LRA Suvažiavimo metu įteikiami nustatytos formos garbės nario pažymėjimai. Garbės narys atleidžiamas nuo nario mokesčio ar kitų tikslinių įmokų bei nemokamai dalyvauja visuose Respublikiniuose Asociacijos organizuojamose renginiuose.

 5. Asociacijos nario mokesčių ir kitų Asociacijos nustatytų įmokų dydžiai ir mokėjimo tvarka įstatuose nenurodomi, nes yra patvirtinami suvažiavimo sprendimu atskiru dokumentu. Nario mokesčiai turi būti sumokėti kasmet iki einamųjų metų kovo mėnesio 1 dienos, išskyrus atvejus, kai priimamas naujas Asociacijos narys.

 

4.Asociacijos valdymas

 

 1. Asociacija įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus.

 2. Asociacijos organai yra:

  1. suvažiavimas;

  2. valdyba;

  3. prezidentas;

 3. Suvažiavimas turi visas visuotinio narių susirinkimo teises. Suvažiavimas neturi teisės pavesti kitiems Asociacijos organams spręsti jos kompetencijai priklausančių klausimų.

 4. Asociacijos valdymo organai yra valdyba ir prezidentas.

 5. Valdyba yra kolegialus valdymo organas, kuris sprendžia klausimus, nepriklausančius suvažiavimo ar prezidento kompetencijai.

 6. Prezidentas yra vienasmenis valdymo organas, kuris organizuoja kasdieninę Asociacijos veiklą.

 

5.Suvažiavimo kompetencija, sušaukimo atvejai ir tvarka,

sprendimų priėmimo tvarka, narių dalyvavimo bei atstovavimo jiems šiame organe tvarka

 

 1. Suvažiavimas:

  1. keičia Įstatus;

  2. renka ir atšaukia prezidentą, valdybos narius, revizorių, keičia buveinę;

  3. nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų ir nario mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką ir, esant reikalui, atleidžia nuo nario mokesčio;

  4. per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos tvirtina Asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį;

  5. tvirtina Asociacijos pajamų ir išlaidų sąmatą ir pajamų paskirstymą;

  6. tvirtina Asociacijos veiklos programas;

  7. renka ir skelbia Asociacijos garbės narius;

  8. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl Asociacijos tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu

  9. priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

 

 1. sprendžia kitus Asociacijų įstatyme ir Įstatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Asociacijų įstatymą jie nepriskirti kitų organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.

 2. Suvažiavimą sušaukia ir organizuoja prezidentas.

 3. Eilinis suvažiavimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

 4. Neeilinis suvažiavimas turi būti sušauktas, jeigu to raštu reikalauja ne mažiau kaip 1/5 Asociacijos narių, valdyba, revizorius arba prezidentas. Neeilinio suvažiavimo iniciatoriai prezidentui pateikia paraišką, kurioje nurodo suvažiavimo sušaukimo priežastis ir tikslus, pasiūlymus dėl suvažiavimo darbotvarkės, datos ir vietos, siūlomų sprendimų projektus. Neeilinis suvažiavimas turi įvykti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo paraiškos gavimo dienos.

 5. Pranešimas apie suvažiavimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas Įstatų 12.1 punkte nurodytame dienraštyje arba įteiktas kiekvienam Asociacijos nariui pasirašytinai ar išsiųstas registruotu laišku ar elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 21 (dvidešimt vieną) dieną iki suvažiavimo dienos. Minėtas pranešimas gali būti taip pat patalpinamas Asociacijos internetinėje svetainėje.

 6. Suvažiavimas gali būti šaukiama nesilaikant Įstatų 5.5 punkte nustatyto termino, jeigu visi Asociacijos nariai su tuo raštiškai sutinka.

 7. Jei Suvažiavimas nebuvo sušauktas Įstatų 5.3-5.5 punktuose nustatyta tvarka, Suvažiavimas gali būti sušauktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymo 8 str. 9 d.

 8. Suvažiavime sprendžiamojo balso teisę turi visi Asociacijos tikrieji nariai. Kiekvienas tikrasis narys suvažiavime turi vieną balsą. Asociacijos tikrasis narys turi teisę, įstatymų nustatyta tvarka, įgalioti kitą Asociacijos narį balsuoti už jį.

 9. Asociacijos valdymo organų ir kitų kolegialių organų nariai, jeigu jie nėra Asociacijos nariai ar narių atstovai, gali dalyvauti suvažiavime be balso teisės. Be balso teisės suvažiavime gali dalyvauti ir medicinos mokslų  studentai, rezidentai, kitų specialybių gydytojai.

 10. Suvažiavimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/4 (ketvirtadalis) Asociacijos narių. Jeigu suvažiavime nėra kvorumo, prezidentas ne anksčiau kaip praėjus 5 (penkioms) dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 21 (dvidešimt vienai) dienai nuo neįvykusios suvažiavimo dienos sušaukia pakartotinį suvažiavimą, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusios suvažiavimo darbotvarkės klausimais, neatsižvelgiant į suvažiavime dalyvaujančių Asociacijos narių skaičių. Apie pakartotinį suvažiavimą nariams turi būti pranešta Įstatų 5.5 punkte nustatytu būdu ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) dienas iki pakartotinio suvažiavimo.

 11. Suvažiavimo sprendimas, išskyrus Įstatų 5.1.1. ir 5.1.9. punktuose nurodytus sprendimus, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“. Įstatų 5.1.1. ir 5.1.9. punktuose nurodytiems suvažiavimo sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 suvažiavime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų.

 12. Suvažiavimas turi būti protokoluojamas.

 

6.Valdybos kompetencija, jo sudarymo tvarka, laikotarpis, kuriam valdyba sudaromas

 

 1. Valdyba yra kolegialus valdymo organas, sudarytas iš – Asociacijos prezidento, 2 (dviejų) viceprezidentų, krašto Asociacijų pirmininkų, iždininko, sekretoriaus, 2 (dviejų) narių ir 1 (vieno) jaunųjų narių atstovo,- išrenkamų suvažiavime 3 (trijų) metų laikotarpiui. Tikslų valdybos narių skaičių nustato suvažiavimas prieš rinkdamas naują valdybą. Valdybos nariai turi atitikti teisės aktų keliamus reikalavimus. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančio valdybos kadencijos pabaigos. Asociacijos Valdyba renkama:

  1. Krašto asociacijų pirmininkai ir jaunųjų narių atstovas suvažiavimo metu tvirtinami. Iki suvažiavimo Kraštų asociacijos išrenka pirmininkus, jaunieji nariai išrenka atstovą.

  2. Prezidentas renkamas suvažiavimo metu tiesioginiu slaptu balsavimu iš Asociacijos narių. Kandidatus siūlo Kraštų asociacijos, pavieniai nariai ar asmuo pasisiūlo pats. Prezidentu išrenkamas daugiausia balsų surinkęs kandidatas.

  3. Viceprezidentais renkami suvažiavimo metu tiesioginiu slaptu balsavimu iš asociacijos narių. Kandidatus siūlo naujai išrinktas Asociacijos Prezidentas. Viceprezidentais išrenkami daugiausiai balsų surinkę kandidatai.

  4. Kiti 4 (keturi) valdybos nariai renkami suvažiavimo metu tiesioginiu slaptu balsavimu iš asociacijos narių. Kandidatus siūlo Kraštų asociacijos, pavieniai nariai ar asmuo pasisiūlo pats. Valdybos nariais išrenkami daugiausiai balsų surinkę kandidatai.

  5. Sekretorių ir iždininką tvirtina Valdyba, Prezidento teikimu, iš išrinktų narių į Valdybą.

  6. renkant Valdybos narius, kiekvienas Asociacijos narys turi tokį balsų skaičių, kuris lygus renkamų Valdybos narių skaičiui. Balsuojantis turi teisę paskirstyti turimus balsus savo nuožiūra, atiduodamas pasirinktam kandidatui vieną balsą ar kelis. Valdybos nariais išrenkami daugiausiai balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų,

 

yra daugiau nei laisvų vietų Valdyboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas Asociacijos narys gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų.

 1. Suvažiavimas gali atšaukti visą valdybą arba pavienius jos narius ir nesibaigus jų kadencijai.

 2. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų raštu įspėjęs Asociaciją.

 3. Asociacijos prezidentas yra ir valdybos pirmininkas. Valdybos pirmininkas vadovauja valdybos veiklai ir jo posėdžiams.

 4. Valdyba savo veikloje vadovaujasi suvažiavimo sprendimais ir sprendžia klausimus, nepriskirtus suvažiavimo ar prezidento kompetencijai.

 5. Valdyba:

  1. pritaria Asociacijos nario pašalinimui iš Asociacijos;

  2. tvirtina Asociacijos organizacinę struktūrą ir darbuotojų pareigybes bei atlyginimų dydį;

  3. priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo ir tvirtina jų nuostatus;

  4. vykdo pajamų ir išlaidų kontrolę;

  5. priima sprendimus dėl Asociacijos įstojimo į tarptautines organizacijas ir išstojimo iš jų;

  6. nustato disponavimo Asociacijos lėšomis tvarką, svarsto ir tvirtina Asociacijos metinį biudžetą;

  7. sudaro darbo grupes specialioms Asociacijos veiklos užduotims vykdyti;

  8. įgyvendina suvažiavimo sprendimus;

  9. kuria Asociacijos simbolius ir nustato jų naudojimo tvarką;

  10. registruoja ir panaikina sekcijas;

  11. ne rečiau kaip kartą per 3 (tris) metus išklauso sekcijų pirmininkų ataskaitas;

  12. vykdo kitas užduotis, nepriskirtas suvažiavimo kompetencijai.

 6. Valdybos posėdžiai rengiami ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per 6 (šešis) mėnesius. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi valdybos pirmininkas bei kiekvienas valdybos narys. Valdybos posėdį sušaukia valdybos pirmininkas. Valdybos posėdžio nariai informuojami apie valdybos posėdžio datą ir darbotvarkę ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki posėdžio datos.

 7. Valdyba gali priimti sprendimus, kai jo posėdyje dalyvauja daugiau kaip 1/2 (pusė) valdybos narių. Valdybos narys savo valią - už ar prieš balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis susipažinęs, gali pranešti balsuodamas iš anksto raštu. Iš anksto balsavę valdybos nariai laikomi dalyvaujančiais posėdyje.

 8. Sprendimai Valdyboje priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių valdybos narių dauguma. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas.

 9. Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami.

 10. Jeigu Valdybos narys pažeidžia Asociacijos įstatus ar kitaip nusižengia Asociacijos garbės ir moralės principams, bet kuria forma kenkia Asociacijos prestižui arba padaro materialinę žalą Asociacijai, visų Valdybos narių balsų dauguma sustabdoma tokio nario veikla ir įgaliojimai Valdyboje iki Suvažiavimo sprendimo.

 

7.Prezidento kompetencija, jo išrinkimo tvarka

 

 1. Prezidentas yra vienasmenis valdymo organas.

 2. Prezidentu turi būti fizinis asmuo.

 3. Prezidentas renkamas suvažiavime 3 (trejų) metų laikotarpiui. Prezidento rinkimo tvarka numatyta šių įstatų 6.1.2. punkte. Tas pats asmuo Prezidentu gali būti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės ir tris kadencijas iš viso. Suvažiavimas gali atšaukti prezidentą nesibaigus jo kadencijai.

 4. Prezidentas:

  1. veikia Asociacijos vardu, organizuoja ir vadovauja Valdybos darbui;

  2. ne vėliau kaip 30 dienų iki eilinio suvažiavimo parengia ir pateikia suvažiavimui kiekvienų praėjusių finansinių metų Asociacijos veiklos ataskaitą bei Asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį;

  3. sudaro sandorius Asociacijos vardu, sušaukia ir organizuoja suvažiavimus;

  4. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis, rengia ir tvirtina pareigines instrukcijas;

  5. įstatymų nustatyta tvarka ir terminais pateikia duomenis ir dokumentus juridinių asmenų registrui;

  6. organizuoja kasdieninę Asociacijos veiklą, vykdo suvažiavimo ir valdybos pavestas užduotis;

  7. skelbia ir organizuoja viešos informacijos paskelbimą Įstatų 12.1 punkte nurodytame dienraštyje;

 

 1. priima naujus narius į Asociaciją, išbraukia Asociacijos narius iš Asociacijos narių sąrašo, esant Asociacijos nario prašymui išstoti iš Asociacijos arba esant valdybos pritarimui, pašalina narius iš Asociacijos, sudaro Asociacijos narių sąrašą;

 2. atsako už Asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir Asociacijos veiklos ataskaitos parengimą ir pateikimą suvažiavimui;

 3. atsako už Asociacijos finansinę veiklą, buhalterinės apskaitos bei kitų dokumentų ar informacijos tinkamą saugojimą;

 4. atstovauja Asociaciją teismuose bei kitose valstybės ir savivaldos institucijose bei santykiuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis;

 5. rengia informacija apie Asociacijos veiklą įgyvendinant Įstatuose nustatytus veiklos tikslus;

 6. atsako už informacijos pateikimą Asociacijos nariams bei įstatymų nustatyta tvarka visiems asmenims;

 7. sprendžia kitus Įstatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus.

 8. Prezidentui laikinai išvykus ar dėl kitų priežasčių negalint eiti savo pareigų, prezidento pareigas laikinai eina valdybos paskirtasis viceprezidentas.

 9. Prezidentas gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų raštu įspėjęs Asociaciją. Tokiu atveju, iki suvažiavimo prezidento pareigas eina Valdybos paskirtas viceprezidentas.

 10. Prezidentas yra atskaitingas suvažiavimui.

 

8.Asociacijos veiklos tyrimas ir kontrolė

 

 1. Asociacijos prezidento ir valdybos veiklą kontroliuoja revizijos komisija sudaryta iš 3 (trijų) narių.

 2. Revizijos komisijos nariai renkami Asociacijos suvažiavime 3 (trijų) metų laikotarpiui. Revizoriumi negali būti Asociacijos prezidentas, valdybos narys, jų sutuoktinis ar sugyventinis, taip pat asmenys, kuriuos su Asociacijos prezidentu bei valdybos nariu sieja tėvystės ar artimos giminystės ryšiai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys, taip pat sutuoktinių ar sugyventinių broliai, seserys, tėvai (įtėviai) ir vaikai (įvaikiai).

 3. Asociacijos revizijos komisija:

  1. tikrina Asociacijos ūkinę finansinę veiklą;

  2. finansiniams  metams  pasibaigus,  atlieka  Asociacijos  ūkinės  finansinės  veiklos  ir  finansinių  ataskaitų patikrinimą (auditą), jas vertina ir savo išvadas pateikia Asociacijos prezidentui, valdyba ir suvažiavimui;

  3. privalo atlikti neeilinį Asociacijos ūkinės finansinės veiklos patikrinimą (auditą), jeigu to reikalauja daugiau kaip penktadalis Asociacijos narių;

 4. Asociacijos prezidentas privalo pateikti revizijos komisijai paaiškinimus ir visus patikrinimui atlikti reikalingus dokumentus. Asociacijos valdymo organams draudžiama riboti Asociacijos ūkinės finansinės veiklos patikrinimą atliekančių subjektų įgaliojimus ar kitaip trukdyti jų darbą.

 5. Revizijos komisijai, nustačius Asociacijos ūkinės finansinės veiklos pažeidimus, medžiagą perduoda svarstyti Asociacijos suvažiavimui, taip pat ji turi teisę reikalauti, kad Asociacijos prezidentas sušauktų neeilinį suvažiavimą. Jeigu Asociacijos prezidentas per 30 kalendorinių dienų nuo šio reikalavimo pateikimo dienos suvažiavimo nesušaukia, suvažiavimą šaukia ir jo darbotvarkę nustato revizijos komisija.

 

9.Krašto asociacijos, jų kompetencija

 

 1. Asociacijos struktūrą sudaro kraštų radiologų asociacijos (toliau – Kraštų asociacijos), kurios organizuoja Asociacijos narių veiklą kraštuose. Kraštų asociacijų skaičių nustato Asociacijos suvažiavimas. Kraštų asociacijos – Asociacijos funkciniai veiklos padaliniai, neturintys juridinio asmens statuso ir registracijos adreso (buveinės).

 2. Kraštų asociacijos savo darbe vadovaujasi Asociacijos įstatais. Krašto Asociacijos gali turėti savo subsąskaitą prie pagrindinės Asociacijos sąskaitos.

 3. Aukščiausias Krašto asociacijos organas yra ataskaitinė – rinkiminė konferencija. Ji šaukiama kas 3 (trejus) metus prieš eilinį Asociacijos suvažiavimą. Tarp suvažiavimų Krašto asociacijos valdymo organas – Krašto asociacijos Valdyba.

 4. Krašto asociacijos Valdyba renkama 3 (trejų) metų laikotarpiui. Ją sudaro 5 (penki) renkami nariai: pirmininkas, pavaduotojas, sekretorius-iždininkas ir 2 (du) nariai. Daugiausia balsų surinkęs Valdybos narys tampa Krašto asociacijos pirmininku, kiti nariai pareigas išsirenka tarpusavyje pirmajame posėdyje Pirmininko teikimu. Pirmininku tas pats asmuo gali būti renkamas ne daugiau kaip 2 (dvi) kadencijas iš eilės ir būti ne daugiau kaip 3 (tris) kadencijas iš viso.

 5. Krašto asociacijos Valdyba organizuoja veiklą krašte ir kartą per metus teikia Asociacijos Valdybai ataskaitą apie savo veiklą.

 

 1. Krašto Valdybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per 3 (tris) mėnesius. Jie teisėti, jei dalyvauja daugiau kaip pusė Valdybos narių

 

10.Subspecialybių sekcijos, jų kompetencija

 

 1. Asociacijoje veikia subspecialybių sekcijos (atskirų profesinių interesų sekcijos, toliau – Sekcija) .

 2. Sekcija savo darbe vadovaujasi Asociacijos įstatais.

 3. Sekcija steigiama bent dešimties Asociacijos narių raštišku kreipimusi į valdybą, kuris pateikiamas 30 dienų iki eilinio Valdybos posėdžio. Sekcija įsteigiama Valdybos nutarimu.

 4. Per 30 (trisdešimt) dienų sekcijos iniciatyvinė grupė surengia Sekcijos steigiamąjį susirinkimą, suregistruoja narius ir išrenka Sekcijos Valdybą.

 5. Aukščiausias Sekcijos organas yra Pirmininkas.

 6. Sekcijos Pirmininkas renkamas 3 (trims) metams. Sekcijos Pirmininku tas pats asmuo gali būti renkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės ir būti ne daugiau kaip tris kadencijas iš viso.

 7. Sekcijos Pirmininkas organizuoja Sekcijos veiklą ir kartą per 3 (trejus) metus teikia Asociacijos Valdybai ataskaitą apie Sekcijos veiklą.

 8. Sekcijų Pirmininkai turi teisę dalyvauti Asociacijos Valdybos posėdžiuose, tačiau be balsavimo teisės priimant Valdybos sprendimus.

 9. Sekcijos veikla nutrūksta Asociacijos Valdybos sprendimu, Sekcijos Valdybai pateikus raštišką prašymą Asociacijos Valdybai 30 dienų prieš eilinį Valdybos posėdį.

 

11.Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarka

 

 1. Asociacijos nariui raštu pareikalavus, Asociacijos prezidentas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti Asociacijos nariui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas dokumentų numatytų Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymo 13 str. 4d. Atsisakymas pateikti prašomus dokumentus turi būti įforminamas raštu, jeigu to reikalauja narys. Ginčus dėl nario teisės į informaciją sprendžia teismas. Asociacijos dokumentai ar kita informacija pateikiama jos nariams neatlygintinai Asociacijos būstinėje.

 2. Su praėjusių finansinių metų Asociacijos veiklos ataskaita gali susipažinti visi to pareikalavusieji fiziniai ir juridiniai asmenys. Ne vėliau kaip per 10 dienų nuo raštiško jų pareikalavimo, Asociacijos prezidentas privalo sudaryti galimybę tokiam asmeniui susipažinti ir (ar) pateikti kopiją Asociacijos buveinėje ar kitais būdais susipažinti su veiklos ataskaita. Atlyginimas už pateiktų dokumentų kopijas negali viršyti jų pateikimo sąnaudų.

 

12.Viešos informacijos paskelbimo tvarka

 

 1. Įstatymų ir Įstatų numatytais atvejais vieša informacija apie Asociaciją skelbiama dienraštyje „Lietuvos rytas“.

 2. Reorganizuojama ar dalyvaujanti reorganizavime Asociacija apie parengtas reorganizavimo sąlygas turi viešai paskelbti Įstatų 12.1 punkte nurodytame dienraštyje tris kartus ne mažesniais kaip 30 (trisdešimties) dienų intervalais arba paskelbti viešai Įstatų 12.1 punkte nurodytame dienraštyje vieną kartą ir pranešti visiems Asociacijos kreditoriams raštu.

 3. Apie sprendimą pertvarkyti Asociaciją ar ją likviduoti turi būti paskelbta viešai Įstatų 12.1 punkte nurodytame dienraštyje tris kartus ne mažesniais kaip 30 (trisdešimties) dienų intervalais arba paskelbta viešai Įstatų 12.1 punkte nurodytame dienraštyje vieną kartą ir pranešta visiems Asociacijos kreditoriams raštu.

 

13.Filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka

 

 1. Asociacija turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje bei užsienio valstybėse.

 2. Asociacija atsako pagal filialo ar atstovybės prievoles, o filialas ar atstovybė atsako pagal Asociacijos prievoles.

 3. Valdyba priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo, tvirtina filialų ir atstovybių nuostatus, skiria ir atšaukia filialų ir atstovybių vadovus.

 

14.Įstatų ir juridinio adreso keitimo tvarka

 

 1. Įstatai keičiami suvažiavimo sprendimu, kuris turi būti priimtas ne mažiau kaip 2/3 suvažiavime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų.

 2. Suvažiavimui priėmus sprendimą pakeisti Įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas (nauja redakcija), po kuriuo pasirašo prezidentas arba suvažiavimo įgaliotas asmuo.

 3. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.

 4. Asociacijos buveinė keičiama suvažiavime paprasta balsų dauguma priimtu sprendimu, prieš tai gavus naujos buveinės savininkų sutikimą.

 

15.Lėšų ir pajamų naudojimas

 

 1. Asociacijos pajamų šaltiniais gali būti:

  1. Asociacijos narių stojamieji įnašai ir nario mokesčiai;

  2. pinigai, gauti kaip parama pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą;

  3. valstybės ir savivaldybių lėšos, skirtos Asociacijos tikslinėms programoms įgyvendinti bei kitais įstatymų numatytais atvejais;

  4. dovanotos lėšos, paveldėtos lėšos pagal testamentą;

  5. kredito įstaigų palūkanos už jose saugomas Asociacijos lėšas;

  6. Asociacijos įsteigtų juridinių asmenų pelno dalis bei lėšos, gautos iš Asociacijos įsteigtų  įmonių vykdomos veiklos;

  7. paskolinto  kapitalo  lėšos,  atsižvelgiant  į  Asociacijų  įstatymo  16  str.  2  d.  5-6.  punktuose  numatytus apribojimus;

  8. kitos teisėtai gautos lėšos.

 2. Asociacijai draudžiama užsiimti veikla, kuri nurodyta Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymo 16 str. 2p ir 3p.

 3. Asociacijos valdomas turtas ir lėšos, įskaitant pelną, turi būti naudojami tik Įstatuose nustatytiems veiklos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti ir jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą, negali būti skirstomi Asociacijos nariams ir (ar) jos valdymo organų nariams, darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos bei autorinis atlyginimas autorinės sutarties pagrindu, taip pat kai atlyginama už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes.

 4. Asociacija pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Asociacija šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Asociacija negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu Įstatų 2.1. punkte nustatytiems tikslams.

 

16.Asociacijos pertvarkymas ir pabaiga

 

 1. Asociacija pertvarkoma arba pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

 2. Suvažiavimas priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) ne mažiau kaip 2/3 suvažiavime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų.

 3. Jeigu Asociacijoje liko mažiau negu 3 (trys) nariai, per 30 (trisdešimt) dienų apie tokį narių sumažėjimą prezidentas turi pranešti juridinių asmenų registrui Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka.

 4. Likęs Asociacijos turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių reikalavimus ir Asociacijos narių reikalavimus dėl Asociacijos turto dalies, neviršijančios nario stojamojo įnašo ar mokesčio, iki Asociacijos išregistravimo iš juridinių asmenų registro perduodami kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato suvažiavimas ar teismas, priėmę sprendimą likviduoti Asociaciją.

 

Asociacijos įstatai priimti 2017-10-13. Asociacijos įstatai pasirašyti 2017-10-13.

IMG_3998.JPG
bottom of page